Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VECHTSPORTCENTRUMZWOLLE

In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Vechtsportcentrumzwolle te Zwolle aangeduid als VSCZ; de contractant van Vechtsportcentrumzwolle wordt in deze voorwaarden aangeduid als sporter en/of lid.

 

 1. Algemeen

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van VSCZ. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden van www.vechtsportcentrumzwolle.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen VSCZ en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • VSCZ behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, contributie en overige tarieven te wijzigen.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van VSCZ gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
 • De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
 • Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van VSCZ aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard, waarna het VSCZ vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
 • De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen VSCZ tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • VSCZ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van VSCZ.
 • VSCZ is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
 1. Lidmaatschap en betaling
 • Bij het afsluiten van abonnementen, wordt de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling geïncasseerd via een (indien daarvoor gekozen), door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere aan VSCZ toekomende bedragen.
 • Indien de bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt € 7,50 administratiekosten, per poging in rekening gebracht.
 • Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van VSCZ, dan zal VSCZ de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens VSCZ voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede € 7,50 porto- en administratiekosten.
 • Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt VSCZ zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin VSCZ haar vestigingsplaats heeft, overgedragen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij VSCZ de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
 • VSCZ behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
 • Bij her inschrijving dient inschrijfgeld betaald te worden.
 1. Looptijd en opzegging
 • Het VSCZ lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier overeengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.
 • VSCZ hanteert abonnementen welks na afloop stilzwijgend met 1 maand worden verlengd.
 • Gedurende het abonnement is wijziging van het abonnement uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap kan alleen eindigen met een opzegtermijn van minimaal een maand.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels het opzegformulier dat te verkrijgen is op de sportschool of middels aangetekend schrijven.
 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet in verband met vakanties, korte ziekte, e.d. Vakantie stops zijn al doorberekend in de contributie prijs.
 • Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk op non-actief worden gesteld in geval van ziekte indien VSCZ daartoe samen in mee besluit.
 • Wanneer een abonnement tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de abonnementsduur met eenzelfde periode worden verlengd.
 1. Kleding
 • VSCZ bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
 • Nagels dienen ten allen tijden kort geknipt te zijn.
 • Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportcentrum te zijn bedekt.
 1.  Drank, etenswaren en roken
 • VSCZ is een rookvrij sportcentrum. Ook buiten het centrum is roken niet toegestaan.
 • In de sportzaal is alleen het gebruik van persoonlijke bidons toegestaan. Het gebruik van wegwerp drinkflesjes is niet toegestaan.
 1. Gedrag sporter
 • De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 • De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door VSCZ (nader) vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.
 • Het lid houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de instructeur die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met de (inhoud) van de sportactiviteit.
 • Het lid zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 10 – 15 minuten voor aanvang van de sportactiviteit aanwezig is.
 • In de trainingsruimte wordt niet gevloekt.
 • De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen (handschoenen, scheenbeschermers, pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen.
 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van VSCZ in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van VSCZ kunnen benadelen, geeft VSCZ en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.
 • Bij bezit, gebruik van of handelen in verboden stimulerende middelen, behoudt VSCZ het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegd.
 1. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
 • VSCZ behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.
 • VSCZ behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van het centrum te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.
 • Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.
 1. Kinderen en huisdieren
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.
 • Huisdieren mogen bij VSCZ niet naar binnen.
 1. Lidgegevens
 • De persoonlijke gegevens van leden van VSCZ worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik.
 • Informatie over sporttijden en andere activiteiten van VSCZ worden gepubliceerd via e-mail, de website en facebook en andere sociale media.
 • Van elk lid van VSCZ wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd.
 1. Nationale feestdagen
 • Tijdens nationale feestdagen, kerst, oud en nieuw, Pasen, etc. kunnen wij gesloten zijn. Gedurende de zomervakantie vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens 4 weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van VSCZ anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot een maand na de betreffende datum.